Troy Ocheltree, Colorado State University, United States